تيمبلن نا؞يب چينسلور حال احوال ڤپليديقن دان اينوۏاسي UKM، داتـوق دوكـتـور مـزلـيـن مـخـتـار مـمـبـريـتـاهو، كـجـايـا؞ن ايـت جـا؞وه لـبـيـه تـيـڠـڬـي بـربـنـديـڠ حـاصـيـل ايــنــوۏاسـي اولــيــه اونيۏرسيتي٢ دنڬارا-نڬارا ماجو.

كــاتــاڽ، كــجــايــا؞ن ايــت ســاڠــت مـمـبـڠـڬاكـن كـران UKM مــنــريــمــا ڤـراونـتـوقـن ڤـپـلـيـديـقـن يـڠ رنـده جک دبـنـديـڠـكن دڠن ڤراونتوقن يڠ دتريما اوليه اونيۏرسيتي دنڬارا-نڬارا بركنا؞ن.

“ڤرلو دأيڠتكن، دنڬارا-نڬارا ماجو، ڤـرودوک R&D يڠ سمڤاي كڤريڠكت كومرسيال هاڽ ليم ڤراتوس. ڤربلنجا؞ن مـريـک اونـتـوق مـلـقــســانــاكــن R&D مڠيكوت كلوارن دالم نڬارا كاسر (KDNK) اداله لبيه بسر بربنديڠ كيت يڠ هاڽ ممڤراونتوقكن ساتو ڤراتوس ڤربلنجا؞ن.

“ڤـرسـكـيـتـرن R&D نـڬارا سـاڠـت مـنـچابر، نامون اوسها ايـن (منيڠكتكن تـاهـڤ ڤـڠـكـومـرسـيـالـن) اكـن سنتياس دڤـرتـيـڠـكـتـكـن دري سـمـاس كـسـمـاس دبـنتـو دڠن سماڠت كراجا؞ن ممبري بـنـتـوان دان موجودكن ايكوسيستم يڠ كوندوسيف،” كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين دالم سيدڠ اخبار سلڤس مپقسيكن مجليس مننداتاڠني ڤرجنجين ڤليسينن تيكنولوڬي انتارا UKM تيكنولوڬي سنديرين برحد دان موبيل هرۏسترس مليسيا سنديرين برحد دسيني بارو٢ اين.

منوروتڽ، 10 ڤراتوس ايت مواكيلي كـيـرا٢ 200 ڤـرودوک ايـنـوۏاسـي UKM يـڠ تـلـه ممبريكن منفعة يڠ بسر دالم ايندوستري دان جوڬ اورڠ عوام.

مـزلـيـن مـمـبــريــتــاهــو، مــلالــو؞ي ڤرجنجين ڤليسينن تيكنولوڬي ترسبوت، UKM اكن ممبنتو موبيل هرۏيسترس ممڤروسيس دان مپدياكن ڤرودوک درڤد سارڠ بوروڠ واليت يڠ بركواليتي تيڠڬي، برسيه دان دتريما ڤاسرن.

جلسڽ، تيكنولوڬي يڠ دحاصيلكن اوليه كومڤولن ڤپليديق يڠ دكتوا؞ي كـتـوا ڤپليديق فـاكـولـتـي سـا؞يـن س دان تيكنولوڬي UKM، ڤـروفـيـسـور دوكـتـور عـبـدالسـلام بــبــجـي اكـن مـمــبــنــتــو ممڤرچڤتكن ڤروسيس ڤڠحاصيلن سارڠ بوروڠ بوليه دماكن (EBN) بربنديڠ قاعده سديا اد.

“ساي برهـارڤ كرجـاسـام ايـن اكـن مـڠـحـاصـيـلـكـن لـبـيه بـاپـق ڤـپـلـيـديقن بركواليتي تيڠڬي دان بوليه دڤاسركن. ساي جوڬ برهارڤ موبيل هرۏسترس اكـن لـبـيه برداي سا؞يڠ دالم منراجو ايندوستري سارڠ بوروڠ واليت دمليسيا،” كاتاڽ.