ڬورو بسر نور عايزه اسماعيل مڠناکن ڤاکاين دان توڤي اهلي سيهير سڤرتي واتق دالم فيلم هيري ڤوتر سمنتارا اد ڬورو وانيتا يڠ مڠناکن ڬا؞ون لابوه برورنا ڤستيل دان مماکاي مهکوتا بق ڤوتري دالم قيصه دوڠيڠ سلا؞ين کليهتن جوڬ ڬورو يڠ مماکاي مهکوتا دڤربوات درڤد بوڠا.

بلياو دان ڬورو٢ سکوله ايت مميليه اونتوق برڤاکاين مڠيکوت واتق دالم قيصه دوڠيڠ برتوجوان منيمبولکن ڤراسا؞ن چريا سرتا سنتياس برسماڠت دالم کالڠن موريد٢ تاهون ساتو اونتوق کسکوله.

”موريد يڠ ملڠکه کتاهون ساتو سبنرڽ مڠالمي ڤراليهن دري عالم برما؞ين کڤد عالم ڤرسکولهن. سبلوم اين مريک باپق مڠهابيسکن ماس دڠن منونتون ڤلباڬاي چريتا.

”جادي دڠن برڤاکاين بڬيني موريد٢ اکن ترايڠت واتق٢ يڠ ڤرنه مريک تونتون، سکالي ڬوس ممبواتکن مريک تيدق تاکوت اونتوق کسکوله، ماله لبيه يقين دان ڬمبيرا،” کاتاڽ يڠ توروت مڠيدرکن کوتق ڤينسيل برايسي سيت الت توليس کڤد موريد٢ يڠ حاضير.