منتري ڤنديديقن، دوكتور مسزلي مالک بركات، بلياو منداڤتي ڤرجالنن UPSR ستاكت اين برجالن لنچر دان برهارڤ كأدا؞ن ايت برتروسن سهيڠڬ ڤڤريقسا؞ن براخير.

”درڤد تينجاوان تادي، ساي داڤتي ڤارا ايبو باڤ يڠ لبيه چمس دان ترتكن درڤد انق٢، مک ساي نصيحتكن مريک جاڠن ترلالو بڬيتو دان منكن موريد٢.

”يڠ ڤنتيڠ ڬالقكن مريک ممباچ دان براوسها منجاوب ڤڤريقسا؞ن دڠن با؞يق دان ڤاليڠ ڤنتيڠ سكالي بري سارڤن انق٢ سبلوم كلوار رومه منوجو كديوان ڤڤريقسا؞ن،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي سلڤس مڠاداكن تينجاوان UPSR 2019 دسكوله كبڠسا؞ن ڤوتراجاي ڤريسين 8 (1) دسيني هاري اين.

ڤد ماس سام، مسزلي منمبه، UPSR مروڤاكن ساله ساتو كومڤونن ڤنتكسيرن سكوله اونتوق مڠوكور ڤنچاڤاين ڤروسيس ڤمبلاجرن موريد سكوله رنده.

كاتاڽ لاڬي، تيڬ كومڤونن ڤنتكسيرن لا؞ين انتاراڽ اداله ڤنتكسيرن بيليق درجه (PBD)، ڤنتكسيرن اكتيۏيتي جسماني، سوكن دان كوكوريكولوم (PAJSK) سرتا ڤنتكسيرن ڤسيكوميتريک (PPsi).

دان كالاو كيت ليهت ڤنتكسيرن UPSR اين اداله سبهاڬين ڤنيلاين يڠ لبيه كومڤريهينسيف،“ كاتاڽ.

چالون سكوله كراجا؞ن دان بنتوان كراجا؞ن ممبابيتكن 434,177 اورڠ، ماناكالا سكوله سواستا سراماي 11,464 اورڠ.

سراماي 53,242 ڤتوڬس ڤڤريقسا؞ن دلانتيق باڬي ممستيكن ڤڤريقسا؞ن برجالن لنچر سڤرتي دجدوالكن.