حاصيل بانچين اوليه ڤوست كأوسهاونن دان كرجاي UMT مليبتكن 2,640 ريسڤوندن يڠ برڬرادواسي سمڤنا مجليس كونۏوكيشن UMT كالي ک-15 تاهون لالو ممڤرليهتكن ڤركمبڠن يڠ تروس ممبرڠسڠكن بربنديڠ 93.34 (ديڤلوما) دان 67.01 (اجازه) ڤد تاهون سبلومڽ.

UMT دالم كپاتا؞ن هاري اين ممبريتاهو، درڤد 2,640 ڬرادوان، 1,933 ڬرادوان دچاتتكن تله برجاي منداڤت ڤكرجا؞ن دالم ڤلباڬاي سيكتور.

ڤنيڠكتن اين سأيريڠ دڠن اوسها برتروسن UMT ترماسوق دڠن منداڤتكن كرجاسام ڤلباڬاي ڤيهق ايندوستري دان جوڬ ڤاكر دري سراتا دنيا دالم منيڠكتكن قدر كبوليهڤاسرن ڤلاجر سجاجر دڠن حسرة دان متلامت كمنترين ڤنديديقن تيڠڬي،“ اوجر كپاتا؞ن ايت.

منوروت كپاتا؞ن ايت، سباڬاي اونيۏرسيتي دڠن بيدڠ توجهن علمو كلا؞وتن دان سومبر اكايواتيک، UMT تله مرڠکا دان ملقساناكن ڤلباڬاي ڬولوڠن يڠ منجادي نيلاي تمبه ڤارا ڤلاجر دالم بيدڠ ڤڠاجين ماسيڠ٢.

”انتاراڽ، ڤروڬرم 2u2i (2 تاهون دأونيۏرسيتي 2 تاهون دأيندوستري) UMT برسام-سام فيرما Salihin Chartered Accountant يڠ تله منوبوهكن Teaching Accounting Firm (TAF) يڠ ڤرتام ددنيا.

”ڤروڬرم اين منيڠكتكن ڤڠالمن دان ڤمبلاجرن ڬرادوان ملالو؞ي ڤمبلاجرن براساسكن ڤڠالمن كرجا، ڬرادوان ممڤراوليه ڤڠالمن دان بلاجر عملن سبنر ڤرسكيترن كرجا دالم ايندوستري سبنر،“ جلس كپاتا؞ن ايت.

ڬرادوان بوكن سهاج ممڤراوليه سڬولوڠ اجازه سرجان مودا، مالهن مريک اكن ممڤراوليه سيجيل ڤنتولياهن ڤروفيسيونل درڤد Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) حاصيل كرجاسام UMT دان ACCA.

باڬي بيدڠ ماريتيم ڤولا، UMT ملقساناكن ڤلباڬاي ڤروڬرم كرجاسام يڠ توروت ممبوليهكن اينستيتوسي ڤڠاجين تيڠڬي ايت منداڤت ڤڠيعترافن سباڬاي ڤوست كچمرلڠن ايندوستري باڬي كلوستر ماريتيم (ICoE).

”ڤڠيعترافن ICoE دري كمنترين ڤنديديقن تيڠڬي ممبوليهكن UMT ممڤركوكوهكن جاريڠن دان ڤركوڠسين ڤينتر دالم ڤلباڬاي اسڤيک باڬي منيڠكتكن كبوليهڤاسرن ڬرادوان،“ اوجر كپاتا؞ن ايت لاڬي.

دسمڤيڠ ايت UMT تله مننداتاڠني ميمورندوم ڤڠاجين دڠن Technology Depository  Agency (TDA)، ديستيني برحد دان ڤلابوهن تنجوڠ ڤلڤس سنديرين برحد دان اين ممبوليهكن ڬرادوان يڠ منجالني ڤروڬرم لاتيهن ايندوستري ممڤراوليه ڤنسيجيلن ڤروفيسيونل يڠ دأعتراف اوليه ايندوستري.