برتمڤت دڤوست کصيحتن Utem، کمڤوس دورين توڠڬل، ملاک، کورسوس ترسبوت دحاضيري اوليه 38 ڤسرتا ترديري درڤد سيسوا ڤلباڬاي فاکولتي سرتا 10 فاسيليتاتور.

ڤڠاره ڤوست کصيحتن Utem، دوکتور محمد فوزي سعيدين برکات، منروسي کورسوس ترسبوت، سيسوا دأجر تنتڠ علمو کصيحتن يڠ ممبوليهکن مريک منجادي راکن کلينيک Utem.

“کورسوس لاتيهن اساس راکن کلينيک اين تربهاڬي کڤد دوا کومڤونن، باڬي کومڤونن تيوري ڤارا ڤسرتا دددهکن اوليه کاکيتاڠن ڤؤست کصيحتن تنتڠ سکوڤ توڬس يڠ دجالنکن.

“ماناکالا کومڤونن ڤرکتيکل دجالنکن دڠن قاعده ڤسرتا دبهاڬيکن کڤد ليم کومڤولن کچيل باڬي ممودهکن ڤروسيس ڤمبلاجرن سلا؞ين ڤسرتا داڤت ممبري تومڤوان يڠ لبيه جلس.

“ترداڤت انم سيسي تيوري دان ڤرکتيکل يڠ دسسوايکن باڬي دڤرکتيککن کتيک لاتيهن دلقساناکن يا؞يت ڤڠوروسن کا؞ونتر ڤندفترن، ڤڠوروسن واد، لينن دان دوبي سرتا ڤڠيريسن سوچيهما،” کاتاڽ.

مناريقڽ، ڤارا سيسوا يڠ مڠحاضيري کورسوس ترسبوت اکن دلاتيه سهيڠڬ ماهير ستروسڽ دأمبيل سباڬاي ڤکرجا سمبيلن سباڬاي مپوکوڠ اينيسياتيف Utem ممبنتو مپدياکن ڤلواڠ کرجا دالم کالڠن سيسوا.