سهيڠڬ كيني، اڤ يڠ بوله ساي كاتاكن، بلوم اد لاڬي يڠ بڬيتو كوميتد اونتوق منروسكن ڤرجواڠن سڤرتي يڠ ساي لاكوكن.

 

ساي سنديري مراساكن سوده تيبا ماساڽ اونتوق ساي منچاري ڬولوڠن ڤلاڤيس اڤاته لاڬي دڠن اوسيا يڠ سوده منچچه 49 تاهون.

 

باڬي ساي، تيدق قيصه سياڤا ڤون يڠ ممباواكن ايراما مليسيا. ساي ڤستي اكن بري سوكوڠن ڤنوه اڤاته لاڬي ڬينري ايت اداله واجه اونتوق نڬارا كيت.

 

ساي كالاو بوات لاڬو بهارو، بوكن برتوجوان منا؞يقكن نام ساي تتاڤي اونتوق منروسكن ديندڠن لاڬو٢ ايراما مليسيا. لاڬيڤون، سمڤاي بيلا كيت هندق دڠر لاڬو٢ يڠ سام دأولڠ كمبالي سدڠكن كيت ممڤو اونتوق ممباواكن لاڬو٢ يڠ بارو.

 

برچاكڤ مڠنا؞ي ڤلاڤيس، ميمڠ سريڠ ساي بري ايڠتن سوڤايا ڬولوڠن ڤپاپي بارو تيدق مڠجر ڬلامور سمات-مات. اڤاته لاڬي جک ماهو مپاپيكن لاڬو٢ ايراما مليسيا يڠ بوكن موده كران ڤرلو مندالمي دان ممبوات كاجين ترلبيه دهولو.

 

بيلا كيت برجواڠ دان باوا لاڬو ايت دڠن جيوا، جاڠن ريساو مڠنا؞ي ڤوڤولريتي كران ڤركارا ايت اكن داتڠ دڠن سنديريڽ ننتي. اڤ يڠ مڠواتكن ساي سكارڠ اونتوق تروس مپاپيكن لاڬو برنتق ايراما مليسيا هاپاله سماڠت.

 

كالاو سـاي سـنـديـري هـيـلـڠ سـمـاڠت اونتوق ككلكن ڬينري اين، سوده ڤستي سماكين لاما ڬينري ايـن اكـن تروس ڤوڤوس دتــلــن زمــان. ســلامــا ايـن ڤـون، سـاي بـرڬـرق سـأورڠ. تـيـدق بـاپـق سوكوڠن يـڠ دتـريـمـا اونـتـوق مـنـروسـكـن ليڬاسي ڬينري اين.

 

كـــالاو چــــاكــــڤ مــڠــنــا؞ي راديــو، ســاي فــهــم، سمستيڽ ستيسين٢ ڤـپـيـارن ايــن مــمــرلــوكــن ايليمن كومرسيال اونتوق مناريق ڤندڠر. تتاڤي دالم ماس يڠ سام، مريک جوڬ اد تڠڬوڠجواب اڤاتـه لاڬي راديو اداله سالله ساتو ميديوم يڠ ڤاليڠ دكت دڠن مشاركت.

 

سبب ايت جوڬ كالاو بوليه، ساي برهارڤ سوڤايا ڤيهق برواجب ملتقكن شرط سوڤايا ستيسين٢ راديو ڤرلو مما؞ينكن لاڬو ايراما مليسيا سكورڠ-كورڠڽ سميڠڬو سكالي.

 

ايراما مليسيا اداله واجه دان جاتي ديري نڬارا. سوكوڠن درڤد سموا ڤيهق اداله ڤرلو اونتوق ڬينري اين تروس ككل. سبنرڽ ساي ڤون سوده لتيه ممڤرجواڠكن ڬينري اين سچارا برسأورڠن دان برهارڤ اد ڤيهق لا؞ين يڠ توروت ممبنتو.