بين اتاو نام محمد بينلادين منشي  شايحان منجلسکن، سسواتو ڤرودوک سني اکن لبيه دهرڬا؞ي اوليه ڤمينت سکيراڽ سسأورڠ ڤڠکاريا ايت ممڤو مماسرکنڽ دڠن چارا کرياتيف.

”ڤرودوک سني اداله حاصيل کرياتيۏيتي سساورڠ يڠ کرياتيف. اوليه ايت، کيت جوڬ هاروس ڬوناکن داي کرياتيۏيتي اونتوق ممستيکن نيلاي سني يڠ دڤرتاروهکن دالم کريا تربابيت دهرڬا؞ي اوليه ڤمينت،“ اوجر بين يڠ دچوڠکيل باکتڽ منروسي ڤروڬرم رياليتي ايدولا کچيل موسيم کليم ايت.

ڤرنه ڤوڤولر سواتو کتيک دهولو کتيک برڬانديڠن دڠن علياء منروسي لاڬو ڤرمات، بين لبيه ڬمر مليهت سسواتو کاريا ايت دڤروموسيکن دڠن قاعده يڠ بتول بيارڤون مڠمبيل سديکيت ماس اونتوق تولر.

دالم ڤد ايت، بين برشکور اڤابيلا ۏيديو ليريک  حکايت بينلادين يڠ دموات نا؞يق کيرا٢ سبولن لالو تله دتونتون سباپق 6 جوتا کالي.

لاڬو برکنا؞ن دچيڤتا سڤنوهڽ اوليه ڤپاپي رڤ ترکنل، ملک برکولابوراسي دڠن انق ديديقڽ، ديديق.

بين جوڬ ماهو برتريما کاسيه کڤد کدوا-دوا کومڤوسر برکنا؞ن کران ممڤرچايا؞ي باکتڽ اونتوق مپاپيکن لاڬو ترسبوت.