ڤردان منتري برکات، ايسو ترسبوت مليبتکن تڠڬوڠجواب دباوه کراجا؞ن نڬري کلنتن دان بوکنڽ بيدڠ کواس کراجا؞ن ڤوست.

”سهوبوڠن ايت، کيت (کراجا؞ن ڤوست) اکن بربينچڠ دڠن کراجا؞ن نڬري دالم مپلسايکن مسئله اين.

”ساي اکن مپلسايکن مسئله اين دڠن سڬرا،“ کاتاڽ دالم سيدڠ اخبار سلڤس برتمو دڠن کيرا٢ 220 اورڠ اصلي ڬوا موسڠ يڠ برهيمڤون دڤکارڠن باڠونن ڤردان ڤوترا دسيني هاري اين.  

تردهولو، ليم واکيل اورڠ اصلي ڬوا موسڠ مڠاداکن ڤرتموان برسام دوکتور محضير دڤجابت ڤردان منتري.

کتيک مڠاداکن ڤرتموان دڠن اورڠ اصلي برکنا؞ن، دوکتور محضير سمڤت برکات، بلياو اکن بربينچڠ دڠن ڤيهق ترليبت برهوبوڠ ڤرکارا ايت.

”ستاکت مان بوليه تولوڠ، ساي تولوڠ،“ کاتاڽ.