کمودهن جالور ليبر (Wifi) دکنلي JCorp Wifi ايت اداله اينيسياتيف تربهارو جوهر (JCorp) يڠ دلنچرکن منتري بسر، داتوق سري محمد خالد نوردين سچارا سيمبوليکڽ دلرکين سينترل ديسني سبنتر تادي.

ڤروجيک JCorp Wifi دڠن کرجاسام تيليکوم مليسيا برحد (TM) ملالو؞ي TM ONE ايت اکن مپدياکن کمودهن ڤرخدمتن Wifi برکلاجوان تيڠڬي دسلوروه نڬري.

لبيه 800 هوتسڤوت دباڠونکن ملالو؞ي اينيسياتيف ايت مليڤوتي دا؞يره سڬامت، موار، ليدڠ، باتو ڤاهت، مرسيڠ، کلواڠ، کوتا تيڠڬي سرتا جوهر بهارو دان هوتسڤوت بهارو اکن دڤرلواسکن ڤد ماس دڤن.

محمد خالد برکات، اينيسياتيف JCorp Wifi ايت مروڤاکن ساتو تيتيق سنتوهن باجيت جوهر 2018 يڠ مليبتکن کوس کسلوروهن سباپق RM10 جوتا ستاهون اونتوق ليم تاهون تيمڤوه اوڤراسي.

”کمودهن اين بوکن سهاج ترسديا اونتوق مشارکت دباندر. ماله ببراڤ هوتسڤوت دکاوسن يڠ ترڤيليه مليبتکن کاوسن لوار باندر. سموا اين اداله کران کيت ايڠين ممستيکن کاوسن لوار باندر دان باندر دجوهر اکن ترهوبوڠ دڠن با؞يق.

”هاڽ دڠن جاريڠن اينترنيت يڠ ستابيل دان ملواس سڤرتي اين، کاوسن لوار باندر اکن داڤت منريما ڤلباڬاي ليمڤهن ايکونومي دري باندر دان سباليقڽ،“ کاتاڽ يڠ جوڬ ڤڠروسي JCorp.