کتوا ڤوليس نڬري، داتوق محمد خليل قدير محمد منڬسکن، ککورڠن اڠڬوتا ايت اکن داڤت دتمڤوڠ دڠن ڤڠڬونا؞ن ڤاسوقن ڤوليس سوکاريلاون سيمڤنن (PVR) سلا؞ين ملقساناکن ستراتڬي ڤنوڬسن ميتريک دنڬري اين.

”جک دليهت مڠيکوت ڤنوڬس سچارا تليتي، کيت ممرلوکن 1,200 اڠڬوتا باڬي مڠهادڤي PRU-14 کلق. درڤد جومله يڠ کيت اد، ميمڠ بتول کيت ککورڠن اڠڬوتا، نامون اين تيدق منجادي مسئله دان داڤت دأتسي دڠن قاعده يڠ  تربا؞يق.

”سلا؞ين مڠڬوناکن PVR، کيت جوڬ اکن داڤت بنتوان درڤد ڤوست لاتيهن دنڬري اين سرتا خدمت ڤاسوقن ڤوليس مارين،“ کاتاڽ کتيک دتمو؞ي سلڤس مڠحاضيري ڤرهيمڤونن بولنن دأيبو ڤجابت ڤوليس کونتينجن (IPK) جوهر، دسيني هاري اين.

محمد خليل برکات، کونتينجن جوهر ممڤوپا؞ي 6,348 ڤڬاواي کانن، ڤڬاواي ڤڠکت رنده دان اڠڬوتا دالم مڠهادڤي PRU-14 ننتي.