منتري کصيحتن، دوکتور ذوالکفلي احمد برکات، کمنترين سرتا سواستا مما؞ينکن ڤرانن ڤنتيڠ دالم ملاکوکن ساريڠن ڤڠليهتن دان ممبکلکن چرمين مات ڤرچوما اونتوق کانق٢ ملالو؞ي ڤروجيک Amblyopia and Visual Impairment Screening (AVIS).

”مڠيکوت ريکود تاهون لالو، سراماي 1,373 درڤد 5,168 کانق٢ برعمور امڤت هيڠڬ انم تاهون يڠ دساريڠ ملالو؞ي ڤروڬرم AVIS تله ڬاڬل ساريڠن ڤڠليهتن.

”ڤمريقسا؞ن سمولا سرتا روجوعن ککلينيک اوفتلنولوڬي تله دأتور اونتوق ميرک. ڤد هاري اين، انم جابتن اوفتلمولوڬي دسلوروه نڬري بکرجاسام دڠن جابتن کصيحتن نڬري مپاسرکن اونتوق ملاکوکن ساريڠن مات ترهادڤ 1,000 ڤڠونجوڠ،“ کاتاڽ.

تيک س اوچڤن بلياو دباچاکن اوليه کتوا ستيا؞وسها کمنترين کصيحتن، داتوق سري دوکتور چين چاو مين دالم مجليس ڤراسمين سمبوتن هاري ڤڠليهتن سدنيا 2018 ڤريڠکت کبڠسا؞ن دڤرسادا جوهر دسيني هاري اين.

يڠ توروت حاضير ڤرمايسوري جوهر، راج زاريث صوفيا سلطان ادريس شاه.