تيمبلن ڤردان منتري برکات، ڤيهقڽ کتيک اين سدڠ منوڠڬو سورت ڤرکنن دري يڠ دڤرتوان اڬوڠ، سلطان محمد V.

”ڤرخدمتن تيمبلن کتوا ڤوليس نڬارا اکن دسامبوڠ سلاما ستاهون. کيت سدڠ منوڠڬو سورت ڤرکنن دري يڠ دڤرتوان اڬوڠ،“ کاتاڽ کتيک براوچڤ ڤد ڤرهيمڤونن بولنن دان مجليس انوڬره ڤرخدمتن چمرلڠ کمنترين دالم نڬري (KDN) 2017 دسيني هاري اين.

سمنتارا ايت، اجمد زاهيد حميدي برکات، ڤڠاره جابتن سياستن جنايه بوکيت امان، داتوق سري وان احمد نجم الدين محمد تيدق ڤرلو مڠمبيل چوتي اتاو دڬنتوڠ توڬس برايکوتن دسقن ڤيهق٢ ترتنتو.  

کاتاڽ، وان محمد نجم الدين تله ممبري ڤنجلسن سڤنوهڽ برکا؞يتن ايسو اکا؞ون بڠک دأوستراليا.

”وان محمد نجم الدين ڤرلو ککل دسيتو دان تيدق ڤرلو باڬيڽ اونتوق مڠمبيل چوتي،“ کاتاڽ.