ڤڠروسي مجليس ڤمباڠونن ڤرتانين ڤرليمن سوڠاي ڤتاني، داتوق عبدالرحيم سعد برکات، ڤرکارا ايت ڤرلو دبري ڤرهاتين سيريوس اوليه ڤيهق برکنا؞ن.

”کتيک اين، لبيه 2,000 نلاين دکاوسن ڤرا؞يرن کوالا مودا تيدق ڤواس هاتي دڠن کڬياتن منڠکڤ ايکن مڠڬوناکن ڤوکت سوروڠ، ڤوکت توندا دان بوبو ناڬ.

”ڤنداڤتن نلاين دکاوسن ترسبوت ترججس تروق. کامي ڤرچاي تيکنولوڬي منڠکڤ ايکن مڠڬوناکن چارا حرام ايت دباوا ماسوق دري نڬارا جيرن،“ کاتاڽ.

بلياو برکات دمکين کڤد ڤمبريتا سلڤس مپمڤايکن ايلا؞ون سارا هيدوڤ نلاين دان رامه مسرا دديوان سرباڬونا مجليس ڤرباندرن سوڠاي ڤتاني (MPSP) تيکم باتو، دسيني سمالم.

لبيه 200 اورڠ نلاين دکوالا مودا دسيني منريما سومبڠن ايت.

عبدالرحيم برکات، کڬياتن اين مڠعاقبتکن ڤنداڤتن نلاين دسيتو ترججس.