بڬيتو نصيب سڤاسڠ سوامي ايستري دكامڤوڠ جالن بارو كيلڠ بات، ڬورون دكت سيني، يڠ ترڤقسا تيڠڬل درومه يڠ بربومبوڠكن لاڠيت سجق دوا ميڠڬو لالو ستله اتڤ كديامن مريک ايت دتربڠكن اڠين، عاقبة تمڤياس طوفان لكيما، 9 اوڬوس لالو.

لبيه كورڠ سهيڠڬ كيني، مريک سكلوارڬ ڬاڬل منداڤتكن بنتوان مان٢ ڤيهق اونتوق ممبا؞يقي رومه ايت.

محمد زمري عبدالحميد، 42، بركات، دي تيدق ممڤو ممبا؞يقي بومبوڠ رومهڽ برايكوتن مئمڤوپا؞ي سومبر ڤنداڤتن يڠ كچيل.

دسمڤيڠ ايت، كاتاڽ، دي ڤرلو منجاڬ باڤ مرتواڽ برعمور 81 تاهون يڠ جوڬ اورڠ كورڠ اوڤاي (OKU) چاچت ڤڠليهتن.

”دوا بواه بيليق تيدور دان كاوسن داڤور ترڤقسا دبياركن ’بربومبوڠكن لاڠيت‘ ماناكالا بهاڬين دينديڠ كايو دان لنتاي جوڬ كيني رڤوت عاقبة تردده كڤد هوجن دان ڤانس.

”ساي ترڤقسا بومڤڠ برتدوه درومه جيرن ستياڤ كالي هوجن كجادين ريبوت ايت كران سموا بهاڬين بيليق تيدور دان داڤور اكن دماسوقي ا؞ير،“ كتيک دتمو؞ي درومهڽ دسيني هاري اين.

دالم كجادين ريبوت يڠ برلاكو سوسولن طوفان لكيما ڤد اول بولن لالو، رومه يڠ دهونيڽ برسام ايستري، نور هسميدا چي مي دان تيڬ انق يڠ براوسيا ستاهون هيڠڬ انم تاهون، روسق تروق عاقبة دباداي ريبوت.

محمد زمري يڠ بكرجا دسبواه كيلڠ دكوالا كتيل دكت سيني بركات، سلا؞ين درڤد سومبڠن ڤيهق ڤڠهولو سباپق RM150، دي تيدق منريما بنتوان لا؞ين اونتوق ممبا؞يقي رومه يڠ دواريثي درڤد باڤ مرتواڽ ايت.