ڤنداكين برستاتوس هورس كلس دكاميرون هايلندس بوات كالي كتيڬ برتوروت-توروت ڤد ڤريڠكت كليم مڠڬنتيكن لالوان ڤاليڠ منچابر ڬنتيڠ هايلندس ايت باكل منجادي تومڤوان ڤد جلاجه برستاتوس HC.2 دالم كاليندر كساتوان برباسيكل انتارابڠسا (UCI).

منتري بليا دان سوكن خيري جمال الدين بركات كيكليستا سڤورت س سنديرين برحد دبري تڠڬوڠجواب مڠنجوركن ايديسي ک-23 ڤرلومبان تربسر رنتاو اسيا ايت بوات كالي كتيڬ برتوروت-توروت دڠن ڬرن سباپق RM12 جوتا درڤد كمنترين ايت.

”اد سديكيت سكتن يڠ دكناكن اوليه ڤيهق ڬنتيڠ موڠكين كران مريک تيدق ماهو لالوان ايت دڬڠڬو. والاوڤون ساي تله ممينتا ڤڠنجور ممبوان رونديڠن دڠن ڬنتيڠ تتاڤي مريک ماسيه اڬق تڬس.

”سايڠله تاهون اين كالاو بوليه كيت نق لالوان ڬنتيڠ هايلندس دتمبه سمولا تتاڤي مريک سنديري تيدق تلوس“ كاتاڽ سلڤس مجليس ڤلنچرن ايميج دان ڤڠعمومن لالوان LTdL 2018 بارو٢ اين.

خيري بركات ڤولاو لڠكاوي كمبالي دالم ڤتا LTdL سباڬاي ديستيناسي ڤڠنلن ڤاسوقن ڤد 14 مچ تتاڤي اتس فكتور كوس دان لوڬيستيک يڠ روميت ڤرلومبان تيدق داڤت دأداكن دڤولاو ڤلنچوڠن ايت.

سمنتارا ايت كتوا ڤڬاواي ايكسيكوتيف كيكليستا سڤورت س سنديرين برحد عيم. كوماريسن بركات دوا ڤاسوقن ڤرو دنيا يايت استان ڤرو تيم دان بحرين مريدا ڤرو سايكليڠ تيم سرتا انم ڤاسوقن ڤرو بنوا مڠصحكن ڤپرتان اونتوق ايديسي كالي اين يڠ مليڤوتي جارق كسلوروهن 1,537.2 كيلوميتر (km).

”بوات ماس اين كيت سدڠ منجمڤوت ببراڤ ڤاسوقن لاين دان كباپقنڽ برستوجو. كامي برهارڤ سباپق 22 ڤاسوقن اكن مپرتاي LTdL كالي اين.

”اڠڬرن ڤربلنجان اياله RM18 جوتا دان كامي ماسيه دالم اوسها منچاري باقي RM6 جوتا اونتوق ڤڠنجورن. كيت سدڠ منچاري ڤناج باڬايماناڤون كيت كنا بوات يڠ تربايق باڬي مڠنجوركن اچارا سمرياه دهولو“ كات بكس ڤلومبا يڠ ڤرنه مواكيلي نڬارا ڤد سوكن اوليمڤيک 1988 دان 1992 ايت.