ڤداتي ايت اداله ڬروبوق يڠ دبوات اوليه روبيانتو اتاو لبيه دکنلي سباڬاي روبي درڤد راڠک کايو دان براتقکن رومبيا ايت دکنلي سباڬاي ڤداتي ڤوستاک.

روبي يڠ مروڤاکن سأورڠ اکتيۏيس ددايره ايت ممبينا ڤوستاک برڬرق ايت برتوجوان اونتوق منديديق کانق٢ ممباچ کران دي بمبڠ مليهت سيکڤ انق٢   
يڠ باپق برڤليڠ کڬاجيت.

”ڤمباچا؞ن بوكو سوده دأبايكن اوليه كانق٢ ددايره اين كران مريک ترلالو ليک برما؞ين ’ڬايم‘ يڠ ترداڤت دالم ڬاجيت.
باڬي مناريق مينت سمولا سوڤاي مريک ممباچ ساي ممبينا ڤداتي ڤوساک يڠ ساي باوا كتامن اتاو تمڤت يڠ منجادي تومڤوان كانق٢.
باڬي مناريق ڤرهاتين مريک، ساي مولاکن دڠن اكتيۏيتي ممنچيڠ انق٢ دڠن انيک ڤرما؞ينن منجادي كڬمرن مريک سبلوم ساي مڠهولوركن بوكن بوكو٢ اونتوق مريک باچ، نمڤقڽ اوسها ايت برجاي مناريق مينت مريک ممباچ،“ كاتاڽ.
ڤداتي ايت داوبهسواي منجادي ڤوستاک يڠ مڠندوڠي سكيتر 150 بوكو دڠن ڤلباڬاي جنيس باهن باچا؞ن ڬنري سڤرتي كوميق، نوۏيل باڬي انق٢، رماج هيڠڬ ديواس.

روبي ملتقكن بوكو انق٢ دديريتن ڤاليڠ باوه، سدڠكن بوكو٢ رماج دي تمڤتكن دبهاڬين تڠه ڤداتي، سمنتارا بوكو باچا؞ن اونتوق ديواس دي منمڤتكنڽ دأتس سبواه واده دري انيمن بمبو يڠ بياسا دڬوناكن سباڬاي تمڤت ناسي.
دڠن ممباوا ڤداتي ڤوستاک، روبي بركليليڠ كببراڤ تمڤت دديسا بايالاڠو لور سجق ستاهون يڠ لڤس سهيڠڬ وقتو مالم. ”كوليكسي دالم ڤداتي اين ترداڤت 150 جودول يڠ ددرماكن اوليه ببراڤ تمن دان ڤيهق لا؞ين يڠ سبلومڽ تيدق ساي كنل، ساي سنديري ميمڠ هوبي ممباچ،” كات روبي.
روبي برهارڤ داڤت كوليكسي بوكوڽ دري سماس كسماس دان كيني تروس منمبه ڤلباڬاي باچا؞ن اونتوق کانق٢.