کتيک کوريا سلاتن ممبوک ڤينتوڽ کڤد ڤلنچوڠ إسلام باڬي مڠيسي ککوسوڠن عاقيبة کمروسوتن ڤلنچوڠ دري چينا ايکورن ڤميندهن سيستم ترمينل التيتود تيڠڬي کاوسن ڤرتاهنن (THAAD) اميريکا شريکت (AS)، ڤلباڬاي ڬينراسي ڤندودوق إسلام کوريا سلاتن چوبا ممڤاميرکن دوا ايدينتيتي مريک يا؞يت سباڬاي رعيت کوريا دان اومت إسلام دکوريا سلاتن.

لاڤور ڤورتل الجزيرا، ڤرتوبوهن ڤلنچوڠن کوريا (KTO) ممعلومکن، جومله ڤلنچوڠ إسلام يڠ برکونجوڠ ککوريا سلاتن منيڠکت سباپق 33 ڤراتوس ڤد تاهون لالو سجق 2015 دان دجڠک منچچه 1.2 جوتا اورڠ هوجوڠ تاهون اين.

مپدري ڤوتينسي ايکونومي، کراجا؞ن کوريا سلاتن منمبه جومله سيجيل حلال کڤد ريستورن دنڬارا ايت دان منمبه سوراو ماناکالا ڤرتوبوهن ڤلنچوڠ  سيول ممڤروموسيکن ۏيديو برسيري يڠ منونجوقکن ريستورن مسرا إسلام دسکيتر ايبو کوتا نڬارا برکنا؞ن.

إسلام دان سمننجوڠ کوريا برکوڠسي سجاره دان تاريقن يڠ سام يا؞يت برمولا دري ايرا لالوان سوترا ڤد ابد ک-9 سهيڠڬ ايرا مودن دنيا، ايکتن يڠ دسيمڤولکن ملالو؞ي لالوان لا؞وت کيني دتورونکن کڤد ڬينراسي بهارو، ڬولوڠن مودا إسلام کوريا يڠ چوبا منچاري کسأيمبڠن انتارا کبودايا؞ن کوريا دان اڬام بهارو مريک.

إسلام مولا دڤرکنلکن ککوريا سلاتن اوليه تنترا ترکي يڠ ممبنتو کوريا سلاتن سماس ڤرڠ کوريا 1950-1953. کيني ببراڤ ڬينراسي إسلام کوريا سلاتن چوبا مڠيمبڠي کهيدوڤن مريک دڠن مشارکت يڠ ددونفويسان اوسيا هيررکي، بودايا مينوم الکوهول يڠ قوات دان کتيدقڤرچايا؞ن ترهادڤ إسلام.

“امام إيه. رحمن لي جو-هوا برکات، کتيک بلياو دڤرکنلکن کڤد إسلام ڤد 1984، کسوکرن امت دراسا؞ي ڤد ڤريڠکت اول يا؞يت اونتوق ممبريتاهو راکن-راکنڽ بهاوا بلياو تيدق بوليه لاڬي برتمو اونتوق مينوم٢ اتاو مڠحاضيري مجليس بربيکو.

ڤد کتيک ايت، راکن٢ ساي تيدق ممهمي اڬام يڠ ساي انوتي دان ممقسا ساي اونتوق مينوم الکوهول، اي مڠمبيل ماس نامون هاري اين مريک ممهمي ديري ساي،” کاتاڽ.