ماساکن تيدق، جوڠيون يڠ ترکنل دڠن صفة چريا دان سريڠ مڠڬمبيراکن راکن-راکنڽ دلاڤورکن مڠالمي مسئله ڤريبادي تيڠڬي سهيڠڬ سڠڬوڤ ممبونوه ديري دکالا ديريڽ براد دڤونچق ڤوڤولاريتي.

جوڠيون منيڠڬل دنيا کران دڤرچايا؞ي مڠهيدو راچون کربون مونوکسيدا يڠ ترحاصيل درڤد ارڠ يڠ دباکر دکديامنڽ.

دي ڤرنه منچريتاکن مسئله يڠ دهادڤيڽ کڤد راکن٢ دان اهلي کلوارڬڽ، نامون کران تياد بنتوان سبتولڽ دتريما اوليه جوڠيون، ڤپاپي ايت نيکد ممبونوه ديري.

منوروت سأورڠ اهلي ڤسيکولوڬي ايندونيسيا، روسلينا ۏيراولي، ڬولوڠن سيليبريتي سريڠ دأڠڬڤ ممڤوپا؞ي سڬالا-سڬالاڽ، ڤدحال همڤير کسلوروهن ماس دهابيسکن اونتوق بکرجا سدڠکن هيدوڤ مريک ڤنوه ککوسوڠن اتاو کسڤين.

“اڤ يڠ بوليه ممبوات کيت برتاهن ستياڤ هاري؟ جاوڤنڽ اداله کيت ممڤوپا؞ي کلوارڬ يڠ کيت بوليه تمو؞ي، راکن يڠ ڤدولي دڠن کيت دان مريک يڠ سودي برکوڠسي مسئله سرتا ممڤو دأجق بربينچڠ دري هاتي کهاتي.

“نامون ڬولوڠن ارتيس اين ممبونوه ديري کران مريک برسنديرين،” توتور روسلينا.

جلس روسلينا لاڬي، هيلڠڽ ايکتن يڠ مندالم دڠن اورڠ تردکت، تياد وقتو اونتوق ديري سنديري دان کورڠڽ ماس بريهت مپببکن سجومله ارتيس بردڤن مسئله ايموسي.

عاقبتڽ، نيلاي کبهاڬيا؞ن ڬولوڠن برکنا؞ن هيلڠ دان برتوکر منجادي ساتو تکنن کڤد مريک.