منوروت لاڤورن ڤورتل اينسايد ايديشن ڤاسڠن ترسبوت سمڤاي كڬاريسن ڤنمت بوكن سهاج اونتوق مپمبوت هاري لاهير ک80- مريک ماله توروت مراعيكن اولڠتاهون ڤركهوينن ک57- سرتا 30 تاهون دالم چابرن لارين برسام-سام.

“كامي بڬيتو ڬمبيرا داڤت سمڤاي كڬاريسن ڤنمت برسام-سام سباڬايمان يڠ درانچڠ” كات كي.

ڤاسڠن بركنان بركهوين ڤد 1959 تتاڤي ممولاكن مينت دالم اچارا ماراتون كتيک براوسيا 50 تاهون كتيک ساله سأورڠ انق مريک مڠادو ڤرلو برلاري ددالم هوجن اونتوق لاتيهن رڬبي.

“ساي ممبريتاهو انق ساي دي تيدق بوليه ممبياركن ستيتيق اير هوجن ڤون ممبواتكنڽ برهنتي دان دي منجواب ساي ڤرلو مڠيكوتيڽ برلاري ايسوق.

“جادي سجق ايت ساي مولا برمينت اونتوق برلاري” تمبه كأي.

سمنجق دتيق ايت كأي برجاي منمتكن سباپق 113 اچارا ماراتون ماناكالا جو، 29 كالي دان كسمواڽ برلاكو دببراڤ تمڤت مناريق دسلوروه دنيا.

دري برلين كبوستن اتاو نورۏي كأوستراليا ڤاسڠن ايت تله منچاڤاي سڬالا-ڬالاڽ دالم ڤڠمباران منچابر مريک.

ماس تربايق ڤريبادي يڠ دچاتتكن اوليه جو اياله 3 جم دان 28 مينيت دلندن ماناكالا كأي برجاي منچاتت ماس 3 جم دان 35 مينيت.

“اڤابيلا كامي مولا منچبوري اچارا ماراتون كامي ڤرلو مڠمبارا اونتوق ملاكوكنڽ دان سلڤس ايت ڤرڬي برچوتي.

“تتاڤي هاري اين كامي داڤت مماسوقي تيڬ اچارا ماراتون تنڤا ڤرلو كلوار دري أيرلند” كات كي.

والاوڤون اين مروڤاكن اچارا ماراتون جارق جاوه تراخير مريک ڤاسڠن ترسبوت اكن تروس برلاري موڠۏكين دالم جارق يڠ لبيه ڤينديق.

“تياد ڤرانچڠن اونتوق برسارا دري لارين دان كامي برهارڤ داڤت ملاكوكنڽ دالم ببراڤ تاهون اكن داتڠ” كات كي.

دالم ڤد ايت كي برڤنداڤت مريک تيدق ممرلوكن ڤرهاتين ملواس درڤد ميديا كران سڬالا يڠ دلاكوكن اداله سبهاڬين كهيدوڤن هارينڽ.

“كـامـي تيـدق مـراسـاكـن كـامي ايـستـيـمـيوا هاڽ ملاكـوكـن اڤ يـڠ دسـوكـاي سهـاج” كـات كـي لاڬـي منمتكن بيچارا.