ڤورتل CBC نيوس ملاڤوركن دالم ميسي ترسبوت كومڤولن يڠ برناوڠ دباوه سبواه ڤرتوبوهن إسلام يڠ دكنلي سباڬاي احمديا ايت تله منجلاجه كلبيه درڤد 25 بواه باندر اونتوق توجوان بركنان.
باڬي منجاياكن ميسي ايت مريک مـڠـڬـونـاكـن سـبـواه كـنـدران كـاراۏن سباڬاي ڤوست اونتوق مپيبركن دعوه ترسبوت يڠ دڤڠڬيل MobileMuslims#.
“اڤ يـڠ كـيـت چـوبـا لاكـوكـن ايـالـه ماهو ممبريتاهو اورڠ راماي بهاوا إسلام سبنرڽ لڠسوڠ تيدق ممڤوپاي كايتن دڠن سڬالا بنتوق كڬانسن اتاو ككجمن” كات جـوروچاكڤ كومڤولن ايت حيم س سينكلير.
مـنـوروت سـيـنـكلـيـر ڤـد مـاس يـڠ سـام مـريـک جوـڬ منرڠكن مڠناي ساله فـهـم اورڠ رامـاي بركايتن حجاب جهاد دان نبي محمد ﷺ.
“ڤـركارا اوتــام بـــاڬـــي ســســأورڠ يـڠ ايـڠـيـن بـرحـجاب ايـاله برتاپاكن ڤـركارا ايـت كـڤـد وانـيـتـا يـڠ تـلـه بـرحـجاب” كات سـأورڠ امام مودا فـرحـد غـفـار يـڠ تـوروت مـپـرتاي ميسي بركنان.
غفار ممبريتاهو كڬانسن يڠ برلاكو دأسيا بارت دان سباڬايڽ كتيک اين تيدق ملامبڠكن بهاوا اي دلاكــوكــن اولــيــه اومت إسلام.
“كامـــي مــاهـــو منديديق اورڠ راماي مڠناي ڤڠرتين سبنر جهاد. جهاد سبنرڽ بوكنله ڤرڠ دالم بنتوق فيزيكل سڤرتي يڠ دفهمي اوليه كباپقن اورڠ” كات غفار.
سـيـري جلاجه ايت برمولا دباندر سـيـن جـون دنيوفاونلند دان لبرادور (NL) سـجـق 13 جـولاي لالـو دان دجڠک براخير دۏنكاوۏر سليوات-ليواتڽ سيڤتيمبر اين.
كتيک ارتيكل اين دتوليس رومبوڠن كـومـڤـولـن ڤـنـدعـوه ايـت سـدڠ براد دمونتريال سلاما دوا هاري.
دفـهــمــكــن ســلايــن بــرتــوجــوان ممبتولكن تڠڬڤن نيڬاتيف ترهادڤ إسلام سيري جلاجه ايت جوڬ دبوات باڬي ممبري ڤڠهرڬان كڤد رعية كنادا سچارا عمومڽ.
ايـن كـران مـريـک تـلـه ممبريكن كـبـيـبـسـن كڤد كومونيتي ايت اونتوق بـرڬـرق بـيـبـس باڬي مپمڤايكن دعوه سجق 500 تاهون يڠ لالو.