ڤـد 15 جـولاي لالـو، سـبـواه مـسجـد درود أيلندس منجادي مڠسا ۏنداليسمى ايكورن كجادين سرڠن دنيس يڠ مراڬوت 85 پاوا.

سوسڤيک سڠڬوڤ ممچهكن چرمين تيڠكڤ ڤوست كومونيتي مسلم مسجد الهدى دان توروت منچونتيڠ دينديڠڽ.

سرڠن كڬانسن ترهادڤ اورڠ إسلام دنيو يوک ڤولا دلاڤوركن مولا ترچتوس ڤد اوڬوس لالو اڤابيلا سأورڠ امام دان ڤمبنتوڽ دتيمبق ماتي برهمڤيرن سبواه مسجد دكو؞ين س.

كـجـادين ايـت مـنـچـتـوسكن كتڬڠن اڤــابـيـلا ڤـنـدودوق إسـلام بـركـتـورونـن بڠلاديش بركومڤول دتمڤت كجادين دان منڬسكن ڤنيمبق ميمڠ مپاسركن مڠسا دان دلاكوكن اتس داسر كبنچين.

باندر راي نيو يوک توروت دلتقكن دالم كأدا؞ن برجاڬ-جاڬ سلڤس 29 اورڠ چدرا برڤونچا درڤد ساتو لتوڤن بوم دچيلسي، منهتتن 18 سيڤتيمبر لالو.

ايكورن كجادين ايت، راماي مپالهكن دونــل د تــرم ڤ، چـالـون ڤـريـسـيـدن AS دري ڤرتي ريڤوبليكن عاقبة كلانتڠنڽ ممبوروقكن ايميج ڤندودوق إسلام دنڬارا ايت.

تـرم ڤ دالم كيمڤينڽ مڠلواركن كپاتا؞ن بربا؞ور انتي-إسلام ترماسوق مڠا؞يتكن اڬام ايت دڠن كڬياتن ميليتن.

دالم ساتو اچارا كيمـڤـينڽ دكارولينا سـلاتـن، تــرم ڤ مـڠـاره اڠـڬـوتا ڤوليس مڠهالاو سأورڠ وانيتا إسلام برتودوڠ، روس حميد دري ديوان دأونيۏرسيتي وينتروڤ كران وانيتا ايت برديري سباڬاي تندا ڤروتيس سپڤ اتس سيكڤ تــرم ڤ منودوه ڤلارين سيريا برڬابوڠ دڠن كومڤولن ميليتن دا؞يش.

كپاتا؞ن ترومڤ بهاوا AS هاروس ملارڠ كداتڠن قوم مسلم کAS اتس السن كونونڽ قوم ايميڬرن مسلم بوليه باوا كڬانسن دنڬارا ايت جوڬ توروت مڠوندڠ كمارهن مشاركت دنيا.

نامون دتڠه-تڠه كبيمبڠن ايت، داتوق باندر نيو يوک، بيل د بلاسيو ممبري سديكيت هارڤن اونتوق مموليهكن كأدا؞ن اڤابيلا ملنچركن كيمڤين بسر-بسرن باڬي ممرڠي إسلاموفوبيا.

كيمڤين ترسبوت منكنكن تنتڠ حق سام رات باڬي راتوسن ريبو ڤندودوق إسلام دكوتا ميتروڤوليتن ايت.

كيمڤين ملالو؞ي ميديا سوسيال باڬي مپيبركن ميسيج دڠن مڠڬوناكن hashtag #IAmMuslimNYC ايت دلنچركن ڤد 26 سيڤتيمبر لالو.