الأيزاريا، تبيڠ بارت – سأورڠ رماج ڤلسطين يڠ تله برڤيسه دڠن ايهڽ سلاما 18 تاهون اخيرڽ داڤت مملوق للاكي ترسبوت يڠ كيني منجادي تاهنن دڤنجارا اسرائيل.
رماج ڤرمڤوان ايت، يارا الشرابتي يڠ كيني برعمور 18 تاهون ڤرنه برتمو دڠن ايهڽ، أيمان الشارابتي يڠ سدڠ منجالني حكومن ڤنجارا سعمور هيدوڤ سلڤس ددعوا ممبونوه سأورڠ اڠڬوتا ڤوليس اسرائيل دالم كجادين سرڠن دبيت المقدس ڤد 1998.
يارا ڤرنه سكالي برتمو دڠن أيمان كتيک اوسياڽ ماسيه لاڬي انم تاهون، نامون دي لڠسوڠ تيدق داڤت مڠيڠتي اڤ٢ كچوالي دڤلوق اوليه ايهڽ دڤنجارا كتيک ايت.

ڬاديس ترسبوت يڠ كيني بارو سهاج منمتكن ماتريكولاسي برچاكڤ دڠن ورتاون الجازيرا برهوبوڠ ڤڠالمن ڤرتاماڽ برتمو دڠن ايهڽ دڤنجارا.

“ساي راس سڤرتي برميمڤي، كتيک برجالن مليواتي ڬريڬي بسي دان ترنمڤق ايه، ساي هاڽ ماهو برلاري كڤداڽ دان مملوق سقوات هاتي. هاري ايت تيبا، اڤابيلا ترنمڤقڽ، كامي برڤلوقن سلاما همڤير امڤت مينيت.

“ڤد مولاڽ، باڤ ساي ترڤقسا بردبت دڠن ڤڠاول يڠ اي بوكن ساتو لاوتن بياسا تتاڤي سسواتو ڤريبادي كران همڤير 12 تاهون كمودين بارو برتمو. دي ترڤقسا ممبوات ڤرموهونن اونتوق برتمو دڠن ساي امڤت تاهون لڤس.

“ببراڤ كالي ڤرموهونن بلياو دتولق، بارو منداڤتكن ڤلواڠ. اڤابيلا ساي مملوقڽ، راس تنڠ سكالي. نامون كڬمبيرا؞ن ايت تيدق برتاهن لاما كران ڤڬاواي ڤنجارا ايت كات ڤرجومڤا؞ن ايت سوده تمت،“ كاتاڽ.

جلس يارا، ايهڽ چوبا ممينتا ببراڤ مينيت لاڬي نامون تيدق دلاين، نامون دمكين ڬامبر ڬاديس ايت برسام ايهڽ داڤت درقمكن.

“نامون ڬامبر ايت هاڽ دڤوس كڤد ساي سلڤس لبيه سبولن. كران ايت جوڬ ساي تيدق تروس مموات نا؞يق ڬامبر برسام ايه دالم لامن سوسيال فيسبوک. اين مروڤاكن كالي كدوا ساي داڤت مملوقڽ ستله سكين لاما، كران دولو ساي هاڽ براوسيا انم تاهون.

“كــتــيــک ســاي لاهـيـر، ايــه ســوده مـاسـوق ڤنجارا. اونتوق مـلاوت بلياو، كامي ترڤقسا ملالو؞ي ساتو ڤروسيس يڠ سوكر، ڤرميت اونتوق مپبرڠي تبيڠ بارت كولايه اسرائيل. ستياڤ كلوارڬ ڤرلو منداڤتكن ڤرميت درڤد ڤنتدبيرن عوام اسرائيل دڠن بنتوان ڤالڠ ميره،” اوجرڽ.

يارا ممبريتاهو، ايهڽ تله ممبريكن ڤلباڬاي نصيحة كڤد ديريڽ دان جوڬ ماهو مپمڤايكن كڤد اديق دان ابڠڽ.

“ماسيه ساي ايڠت، دولو كتيک كامي ماسيه كچيل، ايبو اكن ممباڠونكن كامي برامڤت اول ڤاڬي، براتور اونتوق مپبرڠ تبيڠ اونتوق كأره سان. كامي راس ساكيت دان كڤنتن نامون اڤابيلا داڤت مليهت ايه اونتوق ليم مينيت، سموا ايت اكن هيلڠ.

“كامي هاڽ داڤت برچاكڤ دڠنڽ ملالو؞ي تيليفون، اد سبواه كاچ تبل يڠ منجادي ڤڠهالڠ، ڤرچاكڤن كامي جوڬ تيدق جلس مڠڬوناكن تيليفون ايت. كامي راس اسرائيل سڠاج ملاكوكن سدمكين،”  تمبهڽ.

بارو٢ اين، ڤالڠ ميره ممبوات كڤوتوسن يڠ مرونسيڠكن ورڬ فلسطين يڠ ممڤوپا؞ي كلوارڬ دالم ڤنجارا، ڤروسيس لاوتن اكن منجادي لبيه سوسه دان اكن دكورڠكن.

كتيک اين، سراماي 7,000 رعية ڤلسطين دتاهن دڤنجارا اسرائيل، 458 درڤد مريک سدڠ منجالني حكومن ڤنجارا سعمور هيدوڤ، 700 تاهنن ڤولا دتاهن تنڤا بيچارا.

كـومـڤـولـن سـوكـوڠـن بـنـدوان ادامـيـر، كادڠ٢ ڤـڠـوروسـن ڤنجارا اسرائيل سنديري ملاكوكن برماچم-ماچم سكتن باڬي ممستيكن بندوان٢ فلسطين تيدق دلاوت اوليه كلوارڬ ماسيڠ٢.

كأوتاما؞ن ڤرميت دبريكن جنيس كسالهن يڠ تله دلاكوكن، كادڠ٢ اد يڠ ترڤقسا منوڠڬو سكين لاما اونتوق برتمو دڠن تاهنن يڠ مروڤاكن كلوارڬ تردكت مريک.