برداسركن ڤريبهاس ايت هومنتاريان كير مليسيا (MyCare) بارو٢ اين تله مڠنجوركن Photo Exhibition: Making Adifference.

ڤاميرن فوتو ايت برتوجوان منيڠكتكن كسدرن رعيت نڬارا اين ترهادڤ ايسو٢ كمانسيان سجاڬت. اي اداله كرجاسام MyCare دڠن ڬالري سني اونيۏرسيتي ملايا (UM) دان جوڬ ڤرتوبوهن بليا هرموني لمبه ڤنتاي.

ڤاميرن يڠ برتيماكن كمانسيان برمولا سجق 11 فيبرواري هيڠڬ 15 اڤريل اين برلڠسوڠ دڬالري سني UM تيڠكت 5 باڠونن چنسلوري اونيۏرسيتي ترسبوت.

منوروت ڤڠروسي MyCare ڤروفيسور مديا دوكتور حافيزي محمد نور يڠ مراسميكن ڤاميرن ايت ڬامبر٢ يڠ دڤيليه منونجولكن كبرانين كتڬوهن دان كقواتن مريک اڬر ڤڠونجوڠ داڤت مليهت ايسو كمانسيان درڤد ڤرسڤيكتيف يڠ بارو.

”اوبجيكتيف ڤاميرن اين اياله مموڤوق سماڠت كمانسيان دان كسوكاريلاون ملالوي كرجا٢ كمانسيان MyCare. ڬامبر٢ يڠ دڤاميركن دبوک اونتوق ڤمبلين دان حاصيل جوالن اكن دمنفعتكن اونتوق ڤروجيک٢ كمانسيان دباوه MyCare سڤرتي ممبنتو ڤلارين روهيڠيا سيريا ڤلسطين دان جوڬ نڬارا٢ ترججس سڤرتي يمن دان صوماليا“ كاتاڽ.

ڬامبر٢ يڠ دڤاميركن مماڤركن چابرن كهيدوڤن مريک يڠ ترسلامت درڤد بنچان يڠ برلاكو اونتوق چوبا ممباوا ڤارا ڤڠونجوڠ مليهت دنيا درڤد كاچ مات مريک. باڬايمان مريک براوسها اونتوق منروسكن هيدوڤ ممنوهي كڤرلوان كلوارڬ ممبينا ايمڤين دان هارڤن اونتوق ماس دڤن يڠ لبيه بايق.

سلاين ايت توروت دڤاميركن اياله اينيسياتيف دان ايمڤک خدمت كمانسيان دان سوكاريلاون MyCare ملالوي ڤلباڬاي ميسي دان بنتوان كمانسيان سجق تاهون 2010.