ڤـرهـيـمـڤـونـن ايـت مـروڤـاكـن ڤرهيمڤونن تــراخــيــر يـڠ دحـاضـيـري داتــوق جـلال الديـن عـبـدالـرحـمـن سـبـلـوم مڠڬالس توڬس سباڬاي ڤـڠـاره جابتن اينتڬريتي دان ڤماتوهن ستنداد (JIPS) دبوكيت امان.

سـڤـنـجـڠ لـبـيـه ستاهون برخدمت سباڬاي ڤـسـوروهـجـاي ڤـولـيـس سـابـه، ڤـلـبـاڬاي چابرن دهـادڤـي بـلـيـاو تـرمـاسـوق كـيـس٢ ڤنچوليقن ممبابيتكن كومڤولن ڤنچوليق باڬي منداڤتكن تبوسن اتاو ‘kidnap for ransom’ ا(KFR).

دسباليق ڤلقسانا؞ن ڤرينته بركوروڠ يڠ تله مماسوقي لبيه 30 فاسا، KFR دأكو؞ي بلياو سنتياس ‘مڠيتاي’ كليكا؞ن ڤاسوقن كسلامتن خصوصڽ دزون سلامت تيمور سابه (Esszone) اونتوق ملاكوكن جنايه رنتس سمڤادن.

اونتوق ايت، بلياو ممـبـري ڤنكنن تراوتام كڤد كتوا٢ ڤوليس دا؞يره دEsszone سوڤايا سـنـتـيـاس ڤـيـکا دڠـن ڤـرسـكـيـتـرن سـمـاس ممندڠكن KFR ‘بيجق’ مـڠـمبيل ڤلواڠ درڤد كليكا؞ن ڤاسوقن كسلامتن.

ڤـنـكـنـن ترسبوت جوڬ سباڬاي ڤرايڠتن اڬر مريک تيدق مڠمبيل سيكڤ سمبيل ليوا دسمڤيڠ ڤرلو سنتياس بروسڤادا ترهادڤ اڤ جوا انچمن ترماسوق ممنتاو سبارڠ عناصير يڠ ممڤو مڠڬوڬت كسلامتن نڬري اين.

“مريک اين (KFR) سڤنجڠ ماس منچاري ڤلواڠ دان وقتو يڠ سسواي اونتوق منجالنكن كڬياتن جنايه دEsszone.

“كيت نصيحتكن كتوا٢ ڤوليس دا؞يره دزون بركنا؞ن، ڤيكا دان ڤنتاو سموا معلومت يڠ دتريما اڬر اڤ جوا انچمن سڤرتي ڤنچوليقن تيدق براولڠ،” كاتاڽ.

جـلال الـديـن بـركات، ڤـلـقــسـانـا؞ن ڤـريـنـتــه بـركـوروڠ سـجـق 19 جـولاي تـاهـون لالو ممڤو مـنـجـادي مـيـكانيسمى تربا؞يق باڬي مپكت انـچـمـن جـنايه رنتس سمڤادن دڤنتاي تيمور سابه.

منوروتڽ، سڤنجڠ تاهون اين، سراماي 152 اينديۏيدو دتاهن كران دداڤتي ملڠڬر ڤراتورن ڤرينته بركوروڠ مڠيكوت سيكشن 31 (2) اكتا ڤوليس 1967.

جومله ايت جلسڽ، دداڤتي منيڠكت بربنديڠ 121 اورڠ، تاهون لالو. دمكين انتارا اينتيڤاتي ڤرايڠتن جلال الدين يڠ ‘منيڠڬلكن’ بومي سابه اين دڠن سريبو ساتو چريتا.

تـمـڤـت بـلـيـاو اكـن دڬــنـتـيـكـن دڠن داتوق عبدالرشيد هارون يڠ سبـلوم ايـن مـڠـتـوا؞ي كاوسن كسلامتن خـاص ڤـنـتـاي تـيمور سابه (Esszone).

سلامت برتوڬس دأوچڤكن كڤد كدوا-دوا مريک دالم منجاڬ كدولتن نڬارا.