وانيتا ترسبوت دكنلي سباڬاي ديسي مرلينا امين دان فوتو ايت مماڤركن دي سدڠ مراوت ڤولوهن ايكور انجيڠ.
انجيڠ باڬي اورڠ إسلام اداله نجيس تتاڤي ديسي تتڤ ممبلاي دان منداكڤ حيوان ترسبوت سهيڠڬ تيمبول ڤلباڬاي ڤندڠن ڤرو دان كونترا دڠن اڤ يڠ دلاكوكن اوليه وانيتا ترسبوت.
تيدق كورڠ ڤولا يڠ مليمڤركن ڤندڠن سينيس دان كريتيکن ڤدس ترهادڤ تيندقنڽ ايت.
وانيتا ايت مڠوتيڤ انجيڠ ليار دان كوچيڠ يڠ بركليارن دجالن دكاوسن تمڤت تيڠڬلڽ دماتارم لومبوق لالو ممباواڽ ڤولڠ سرتا مراوت حيوان٢ ترسبوت سهيڠڬ ڤوليه.
دبلاكڠ رومه ديسي تـرداڤـت 26 ايـكـور انجيڠ تربيار دان كوچيڠ يڠ ‘منومڤڠ’ تدوه دان منداڤت كاسيه سايڠ دري سأورڠ وانيتا يڠ موره هاتي.
تنڤا مڠهارڤكن بـنـتـوان دري ڤـيهـق لـوار دي مـڠـلـواركن دويـت سـاكـوڽ اونتوق مـمـبـلـي ماكنن اونتوق انجيڠ دان كوچيڠ.
باڬايماناڤون كادڠ٢ اد جوڬ ڤندرما يڠ داتڠ ممبري سومبڠن بروڤا ماكنن حيوان دان ڤرالتن ڤمبرسيهن حيوان.
سـتـيـاڤ كالـي مــمــبــري مـاكـن كـڤـد انـجـيـڠ٢ ترسبوت ديسي اكن مرقمكن ڬامبر دان مپياركنڽ كدالم اكا؞ون فيسبوک ميليقڽ.
منوروتڽ دي بربوات دمكين سوڤايا موده باڬي مريک يڠ ايڠين مڠمبيل اتاو مميليهارا حيوان بركنان.
باڬايماناڤون ڬامبر٢ ترسبوت كمودينڽ منجادي ۏيرل دسببكن ‘كلاينن’ دان سسواتو يڠ اڬق ڬنجيل اڤابيلا سأورڠ وانيتا يڠ برتودوڠ لابوه بڬيتو مسرا سمبيل ممڬڠ دان ممبري ماكن انجيڠ٢ ترسبوت.
باڬي ديسي دي سوده ماسق دڠن كريتيقن دان ڤندڠن سينيس تراوتام دري اورڠ إسلام مڠناي تيندقنڽ ايت.
والاوڤون ڤرسوناليتيڽ مماكاي تودوڠ لابوه دي تيدق كيكوق مراوت دان منجاڬ انجيڠ٢ ترسبوت.
دي ممڤوپاي ڤندڠن سنديري مڠناي اڤ يڠ دلاكوكنڽ سجق ببراڤ لاما دهولو دان لڠسوڠ تيدق مڠمبيل ڤدولي كريتيکن اتاو سينديرن سينيس ترهادڤڽ.
باڬيڽ انجيڠ٢ ايت جوڬ اداله مخلوق اﷲ يڠ ڤرلو دجاڬ دان دسايڠي سباڬايمان مخلوق٢ لاين.
“سبنرڽ مـريـک يـڠ جـوڬ مـخلوق يڠ ايڠين هيدوڤ. مريک مخلوق يڠ دچيڤتا توهن. ڤد ماس اين اورڠ راماي دڠن موده مڠأيتكن سسواتو دڠن اڬام اد ممبريكن داليل٢ ترتنتو” كات ديسي كڤد ڤورتل دتيق كوم بارو٢ اين.
منوروتڽ دي مڠمبيل ڤندكتن بهاوا سڬالا يڠ دلاكوكنڽ اداله اوروسن ديريڽ دڠن اﷲ.
“اﷲ مها مڠتاهو؞ي سڬالا-ڬالاڽ دان ساي تيدق قيصه دڠن كريتيقن اتاو سينديرن ترهادڤ ديري ساي اڤابيلا ملاكوكن كرجا٢ اين.
“ايمان ساي عملن ساي ڤربواتن ساي اﷲ سبحانه وتعالى يڠ مها مڠتاهوي. ساي ڤرچاي اڤابـيـلا سـاي جـاڬ دان راوت انجيڠ كوچيڠ اتاو اڤ سـهـاج حـيـوان يڠ لوک مريک برذيكير اونتوق ساي” اوجرڽ.
ديسي ممبلنجاكن انتارا RP3 جوتا دان RP4 جوتا ستياڤ بولن اونتوق مپدياكن ماكنن كڤد 66 ايكور حيوان يڠ دڤليهاراڽ.
ماكنن انجيڠ دان كوچيڠ يڠ دسدياكنڽ اداله ناسي دان ايكن توڠكول ماناكالا سسكالي دبريكن كواه داڬيڠ.
ديسي يڠ براس بڬيتو سنڠ هاتي كتيک مراوت دان ممبري ماكن كڤد حيوان٢ اين مپيفتكن سموا ايت سباڬاي تراڤي كڤد ديريڽ يڠ ممبري كڤواسن دالم هيدوڤڽ.
مڠناي ايسو حلال حرام كتيک مپنتوه انجيڠ سڤرتي يڠ دڤركاتاكن اورڠ راماي دالم Facebook، ديسي بركات دي سريڠ مپامق دڠن اير دان تانه ستياڤ كالي ترسنتوه دڠن حيوان ايت سڤرتي يڠ دسارنكن اوليه اڬام إسلام.