بوكن ستاكت ايت سهاج سمبوتن ترسبوت دجاديكن سباڬاي تاريقن ڤلنچوڠن يڠ جوڬ برتوجوان مڠيرتكن هوبوڠن انتارا مشاركت كدوا نڬارا يايت مليسيا دان ايندونيسيا.

سباپق 48 ديليڬاسي مشاركت دايق دري ببراڤ كامڤوڠ دبياوق سراوق توروت سرتا باڬي ممريهكن سمبوتن ڤرايان ڬاواي.

ڤروڬرم سلاما دوا هاري ايت يڠ دأنجوركن برسام فيستيۏل ووندرفول ايندونيسيا تله مناريق لبيه باپق ڤلنچوڠ دالم دان لوار نڬارا تراوتام دري كوچيڠ سراوق.

ڤلباڬاي اكتيۏيتي دأداكن سڤرتي ڤاميرن ڤاكاين تراديسيونل ڤرتنديڠن تارين كبودايان انتارا دايره٢ كرفتاڠن تمڤتن سڤرتي بيڬ دڤربوات درڤد مانيق ڤارڠ ايلڠ تنونن سوڠكيت دان لاين٢.

كونسول جنرل ريڤوبليک ايندونيسيا دكوچيڠ جهار ڬولتن مپاسركن تيدق كورڠ 2,000 ورڬ دسراوق اونتوق ملاوت ككاليمنتن بارت.

كتيک اين دأڠڬركن سكيتر 10,000 ڤڠونجوڠ دري سراوق تله ڤرڬي ككاليمنتن بارت تاهون اين دان دهارڤ لبيه راماي لاڬي دماس اكن داتڠ.

دالم ڤد ايت، ڤيهق كاليمنتن بارت منايق طرف جالن راي سجاوه 25 هيڠڬ 30 كيلوميتر يڠ دجڠک سياڤ سڤنوهڽ هوجوڠ تاهون اين.

اي برتوجوان اونتوق ممودهكن لاڬي ڤرجالنن ڤلنچوڠ دري كوچيڠ ممباوا كندران مماسوقي ڤونتيانق.

باڬي ڤيهق ڤنتدبير دكاليمنتن بارت، مريک امـت مـڠـڬـالـقـكـن ڤـارا ڤـلـنـچـوڠ اورڬانيساسي سوسيال دان كونۏوي موتوسيكل بركواس تيڠڬي تراوتام دري سراوق اونتوق كڤونتيانق يڠ مپدياكن ڤلباڬاي تمڤت ڤلنچوڠن ممبلي بله دان لاين٢.

ڤـد 2013 مـپـقـسـيـكـن كـداتـڠـن ڤـنـدودوق كاليمنتن بارت كسراوق برجومله 417,000 اورڠ نامون دري سراوق كسيني هاڽ كيرا٢ 22,000 اورڠ.

ماناكالا ڤد 2014 ڤولا منونجوقكن ڤنيڠكتن دڠن 500,000 كداتڠن ڤلنچوڠ دري كاليمنتن بارت دان 32,000 ڤلنچوڠ دري سراوق.

كـأدان ايـت مـنـونـجـوقـكـن ڤـربـيـذان اڬــق جاوه بربنديڠ ڤلنچوڠ دري كدوا-دوا بواه نڬارا. جوسترو، ڤيهق ڤمرينته كاليمنتن بارت براوسها اونتوق مناريق مينت لبيه راماي ڤندودوق دري سراوق اونتوق ملنچوڠ كڤونتيانق.

ڤنربڠن تروس دري هوڠكوڠ ككوچيڠ يڠ بارو دمولاكن جوڬ دهارڤ اكن داڤت ممبنتو مناريق مينت ڤلنچوڠ دري سان اونتوق توروت بركونجوڠ كڤونتيانق.

ڤيهق ڤمرينته توروت مپاسركن ڤاسرن تردكت سلاين مليسيا اياله سيڠاڤورا دان اوستراليا.

مپدري ڤلباڬاي ككورڠن دڤينتو – ڤينتو ڤرباتسن ڤيهقڽ سدڠ منايق طرف ببراڤ كاوسن يايت دأروق-بياوق دان اينتيكوڠ-تيبيدو.

دهارڤ دڠن كمودهن يڠ دنايق طرف اين اكن ممودهكن لاڬي اورڠ بركونجوڠ باڬي مليهت تاريقن بودايا دان كأيندهن عالم سكيتر يڠ برڤوتينسي تيڠڬي يڠ ماسيه بلوم دتروكاي سڤنوهڽ سڤرتي دڤونتيانق.