باپق يڠ بوليه دڤلاجري دري ايندونيسيا دان باپق جوڬ يڠ نڬارا ريڤوبليک اين ڤرلو بلاجر دري نڬارا جيرنڽ، مليسيا. سماڠت دان كسوڠڬوهن منچاري رزقي ورڬ ايندونيسيا اداله ساله ساتو سيكڤ يڠ ڤرلو دچونتوهي.

دمـان-مـان سـهـاج، اد اورڠ بــرجــوالــن والاوڤون دأتس باتس ڤمبهاڬي جالن راي. دڠن مڠڬوناكن كريتا تولق كچيل، مريک منجاج كاچڠ، ا؞ير بوتول اتاو كو؞يه مو؞يه كڤد ڤارا ڤمندو يڠ ترسكت دالم كسسقن.

ڤندودوق يڠ راماي، ڤلواڠ كرجا يڠ ترحد مپببكن راماي يڠ تيدق ممڤوپا؞ي ڤكرجا؞ن.

جادي، اڤ سهاج يڠ بوليه دلاكوكن اونتوق منچاري رزقي باڬي سسواڤ ناسي، مريک اكن لاكوكن. راماي يڠ مڠوتيڤ سمڤه اتاو تين٢ مينومن. تيدق لاڬي ترفيكير سو؞ال مالو اتاو كوتور.

نامون، اد يڠ ڤرلو دڤربا؞يقي خصوصڽ دسيكتور ڤرخدمتن عوام تراوتام ڤتوڬس٢ دجابتن كراجا؞ن يڠ اڬق ‘ڤرلاهن’ كرجاڽ. مريک سڤاتوتڽ منچونتوهي كاكيتاڠن كا؞ونتر دمليسيا يڠ مڠوتاماكن ڤارا ڤلڠڬن.

وقتو ريحت ماكن تڠه هاري، سموا اوروسن دهنتيكن، ماناكالا لمڤو٢ دكا؞ونتر دتوتوڤ. ڤارا ڤلڠڬن دأرهكن كلوار. تيدق اد ڤكرجا يڠ بكرجا شيف ڤد وقتو تڠه هاري. ڤجابت دبوک سمولا سلڤس وقتو ماكن تڠه هاري.

تيدق مڠاڤاله. مريک سوده تربياسا دڠن بودايا ڤرلاهن ايت. تتاڤي جک داڤت دأوبه، تنتو لبيه ڤرودوكتيف لاڬي. توليسن اين بوكن اونتوق مڠكريتيک تتاڤي سقدر ممبري ڤندڠن دان چادڠن سوڤايا سيكتور عوام داڤت دتيڠكتكن ڤريستاسيڽ.

سبنرڽ، كتيبا؞ن ساي دكوتا اين ڤد 28 ديسيمبر 2014، دسمبوت دڠن ڤريستيوا هيتم تراڬيدي جاتوهڽ ڤساوت إيراسيا QZ 8501 دلا؞وت جاوا دكت سلت كاريمات.

سباپق 155 اورڠ ڤنومڤڠ دان توجوه انق كاڤل تربونوه اڤابيلا ڤساوت دري سوراباي منوجو سيڠاڤورا ترڤوتوس هوبوڠن ڤد اول ڤاڬي ايت.

دالم كأدا؞ن بهارو تيبا دكوتا اسيڠ ايت، ساي ترڤيڠا-ڤيڠا تراوتام اونتوق ممبوات لاڤورن بريتا ڤريستيوا ايت ممندڠكن ساي تيدق مڠنلي سسياڤا ڤون ڤيهق بركواس دنڬارا اين. موجورله لاڤورن تيليۏيشن باپق ممبنتو ساي.

ببراڤ سالورن تيليۏيشن ايندونيسيا ممبوات ليڤوتن لڠسوڠ 24 جم سهاري. دري لاڤورن تيليۏيشن دان اخبار هارين، ساي مولا مڠهانتر لاڤورن ككوالا لمڤور. دالم سبولن ڤرتام، تيدق اد بريتا لا؞ين يڠ مڠواسا؞ي ميديا مسسا دأيندونيسيا ملا؞ينكن بريتا٢ مڠنا؞ي نحس ترسبوت.

سـاتـو لاڬـي ڤـريـسـتيوا بسر يڠ برلاكو دأيندونيسيا اياله حكومن تيمبق سمڤاي ماتي كأتس لاڤن بندوان كيس داده، يڠ منچتوسكن كونتروۏرسي اڤابيلا منداڤت بنتهن انتارابڠسا خصوصڽ اوستراليا اڤابيلا دوا رعيتڽ ترليبت.

سكالي لاڬي ساي برتوڠكوس لوموس مپدياكن لاڤورن بريتا يڠ تڤت دان مناريق اونتوق تاتڤن ڤمباچ اوتوسن مليسيا دان اوتوسن ملايو ميڠڬوان دمليسيا. كالي اين كورڠ سديكيت مسئلهڽ كران سوده باپق كنلن خصوصڽ دڠن ورتاون تمڤتن.

حكومن دهادڤن سكواد ڤنيمبق ايت دجالنكن دسبواه ڤنجارا دڤولاو نوساكمبڠن، جاوا تڠه كيرا٢ جم 12.30 اول ڤاڬي. والاوڤون منداڤت بنتهن، نامون ڤريسيدن ايندونيسيا، جوكو ويدودو تتڤ منروسكن حكومن ترسبوت.

سـلـڤـس تـراڬـيـدي ڤـسـاوت إيـراســيــا QZ8501، ساتو لاڬي نحس اودارا برلاكو مپببكن ساي سديكيت كلم كابوت كران اي برلاكو دميدن. نحس كالي اين مليبتكن ڤساوت تنترا ناسيونل ايندونيسيا (TNI) مپببكن 122 اورڠ ترماسوق 83 ڤنومڤڠ عوام تربونوه.

سكالي لاڬي كرجا٢ مڠومڤول معلومت اونتوق لاڤورن بريتا ترڤقسا دلاكوكن دڠن منليتي لاڤورن مديا مسسا خصوصڽ تيليۏيشن يڠ سنتياس ممبوات لاڤورن لڠسوڠ اوسها٢ منچاري دان مپلامت دلاكوكن.

دالم ڤد ايت كحاضيرن ڤردان منتري دان منتري٢ كابينيت كأيندونيسيا اتس اوروسن لاوتن كرجا مپببكن هاري ساي برتمبه سيبوق ممبوات ليڤوتن دري ڤاڬي سمڤاي مالم. اين تيدق ترماسوق جک اد كجوهنن بدمينتون دنيا اتاو سوكن لا؞ين مليبتكن مليسيا يڠ برلڠسوڠ دجاكرتا.

تتاڤي كأدان اين بوكن هاري٢ كران ڤد هاري لا؞ين ساي ترڤقسا منچاري سنديري بريتا٢ يڠ مناريق اونتوق دكوڠسي دڠن ڤمباچ.

بارڠكالي ڤريستيوا ڤنتيڠ يڠ اكن دكنڠ سڤنجڠ 2015 اياله بنچان جربو يڠ ملندا نڬارا٢ جيرن ايندونيسيا سڤرتي مليسيا، سيڠاڤورا دان تايلند. بنچان يڠ دعاقبتكن اوليه ڤمباكرن هوتن دان كاوسن ڤرتانين دسوماترا دان كاليمنتن ايت ميمڠ مپوسهكن نڬارا جيرن.

هـمڤير امڤت بولن اسڤ ملندا نڬارا٢ ترسـبـوت سـهـيـڠـڬ اد كـتـيکاڽ سـكـوله ترڤقسا دتوتوڤ دان كأدا؞ن ضرورة اسڤ دأشـهـاركـن. دبـبـراڤ ولايـه دأيـنـدونيسيا سنديري بـاپـق كـيـس كـمـاتـيـن دلاڤوركن ايكورن مسئله جربو اين.

مسئله يڠ دهادڤي اوليه ايندونيسيا اياله كڬاڬلن ڤيهق بركواس مڠاول كأدا؞ن جربو يڠ برلاكو ستياڤ تاهون. ڤيهق بركواس سنديري مڠاكو؞ي تيدق ممبوات ڤرسياڤن سڤاتوتڽ باڬي مناڠني مسئله يڠ سوده برلاروتن سلاما 18 تاهون ايت.

تنتوڽ باپق لاڤورن مڠنا؞ي جربو ڤرلو دهانتر اونتوق دسياركن اوتوسن مليسيا. باپق ڤڠالمن مڠنا؞ي جربو دڤراوليه سام اد يڠ بربنتوق سا؞ينتيفيک دري ڤاكر٢ بنچان عالم اتاو دري ڤڠالمن ڤارا ڤڠوسها لادڠ سنديري.

دري ڤمرهاتين، مسئله اين انتارا لا؞ين دسببكن اوليه كورڠڽ ڤماتوهن ترهادڤ اونـدڠ٢ اوليه ڤارا ڤڠوسها لادڠ. مـريـک ممباكر لادڠ اونتوق تانمن سمولا كران اي قاعده ڤاليڠ موره دان موده.

والاوڤون اد اوندڠ٢ يڠ تيدق ممبنركن ڤمباكرن تربوک، نامون اي دأتس كرتس سهاج كران تيدق اد تيندقن تڬس دأمبيل ترهادڤ مريک يڠ برساله. اد سومبر مپاتاكن، اين جوڬ اد كا؞يتن دڠن كڤنتيڠن ڤوليتيک.

سڤنجڠ ستاهون برتوڬس دجاكرتا، ساتو كيس بسر يڠ مليبتكن اڬينسي كراجا؞ن مورنا؞ي سبهاڬين بسر ايسو سماس يڠ ملندا نڬارا برڤندودوق 250 جوتا اورڠ اين. كيس مليبتكن اڬينسي انتي رسواه اتاو كوميسي ڤمبرنتسن كوروڤسي (KPK) دان ڤوليس ريڤوبليک ايندونيسيا (Polri) هاڽ سلساي ببراڤ بولن لڤس.

باپق لاڬي ايسو٢ يڠ مورنا؞ي كهيدوڤن دجاكرتا سڤنجڠ تاهون لڤس. كات اورڠ، لا؞ين ڤادڠ لا؞ين بلالڠ. سڬالا يڠ با؞يق بوليه دجاديكن ڤندوان، ماناكالا يڠ بوروق ايلوق دجاديكن سمڤادن.

نامون، ايندونيسيا تتڤ ككل دڠن كأونيكنڽ. سموڬ تاهون اين اكن منجادي تاهون يڠ امان دري سڬالا بالا بنچان دان ممبريكن كهيدوڤن يڠ هرموني كڤد سموا.