كأيستيميوا؞ن ايت دالم ماس سام توروت مناريق كونجوڠن ببراڤ ‘تتامو ايستيميوا’، ترماسوق دالم كالڠن حيوان ليار، تراوتام سڤنجڠ بولن لالو.

ڤاليڠ مڠڬمڤركن اداله كمونچولن سأيكور هريماو بلڠ يڠ بركليارن دكامڤوڠ بسول، بوكيت بسي دكت دوڠون ڤد 18 جولاي لالو.

هريماو جنتن سبرت كيرا٢ 130 كيلوڬرم يڠ دڬلر اوڠ بسول ايت باڬايماناڤون برجاي دتڠكڤ، نامون دصحكن ماتي ببراڤ هاري كمودين ستله ڤلباڬاي اوسها اينسينتيف اونتوق مراوت دان مپلامتكنڽ دجالنكن.

انم هاري برايكوتڽ، مونچول لاڬي ‘تتامو تيدق دأوندڠ’ يا؞يت سأيكور برواڠ ماتاهاري يڠ ماسوق ڤرڠكڤ دفيلدا بلارا، كوالا نروس.

ڤد 24 جولاي ڤولا، مونچول سكومڤولن ايكن ڤا؞وس ڤيلوت سيريڤ ڤينديق يڠ دكسن دڤرا؞يرن بسوت سلڤس كحاضيرن دوا ايكور ايكن ڤا؞وس ڤمبونوه دڤرا؞يرن ترڠڬانو بارو٢ اين.

تردهولو، ڤد اول بولن سام، سأورڠ ڤڠڬونا لبوه راي ڤنتاي تيمور 2 (LPT2) مندعوا، ترسريمڤق سأيكور هريماو كومبڠ كتيک ملالو؞ي لبوه راي ايت اونتوق كجندا با؞يق دڤهڠ.

ماناكالا كيس تربهارو، ممبابيتكن سأيكور روسا بتينا يڠ ماتي دلڠڬر كتيک سدڠ ملينتس دكيلوميتر 107، جالن كوانتن-كوالا ترڠڬانو برهمڤيرن باندر ڤاک دكمامن، دسمڤيڠ ڬاجه سڤارا ديواس يڠ توروت مڠالمي نصيب سام عاقبة كمالڠن دڠن سبواه تريلر ممباوا مواتن بيجيه بسي دكيلوميتر 44، جالن كوالا برڠ-اريڠ دهولو ترڠڬانو ڤد 28 جولاي لالو.

كحاضيرن ‘تتامو تيدق دأوندڠ’ كترڠڬانو ايت دالم ماس سام ڤرلو دجاديكن ڤڠاجرن بوات اورڠ راماي خصوصڽ ڤندودوق ستمڤت اڬر بروسڤادا كتيک ترسريمڤق دڠن حيوان ليار.

بايڠكن، جک اوڠ بسول تيدق مڠالمي كچلاروان ميندا عاقبة ۏيروس جنيس ‘Canine Distemper’، تنتوڽ سڬلينتير ڤندودوق كامڤوڠ بركنا؞ن بركموڠكينن چدرا اتاو ڤون منجادي مڠسا قربان سي بلڠ كران راتا-راتاڽ تراوجا بركومڤول اونتوق مندكتي سرتا مرقمكن ڬامبر حيوان ليار ايت تنڤا مميكيركن كسلامتن ديري.

ڤپاكيت دسببكن اوليه ۏيروس يڠ موده مپرڠ حيوان دوميستيک يا؞يت انجيڠ اتاو لا؞ين٢ كهيدوڤن ليار ايت مپببكن اوڠ بسول ‘جينق’ دان منونجوقكن تيڠكه لاكو تيدق تاكوت كڤد ما؞نسي.

سهوبوڠن ايت، اورڠ راماي دمينتا سنتياس بروسڤادا دان سڬرا ممعلومكن كڤد جابتن ڤرليندوڠن هيدوڤن ليار دان تامن نڬارا (Perhilitan) جک ترسريمڤق دڠن حيوان ليار دمان-مان.